Kedy začína život?

Počatie, Oplodnenie
Dochádza k nemu pri splynutí ženskej (vajíčko) a mužskej (spermia) pohlavnej bunky vo vajcovode. Do vajíčka uvolneného pri ovulácii prenikne po pohlavnom styku spermia. Vajíčko je schopné byť oplodnené do 24 hodín po ovulácii, spermie sú schopné prežiť 2 dni (v ženských pohlavných orgánoch). Zdroj: Lekársky slovník, www.slovnik.fmg.sk

„Každý z nás mal veľmi presný moment začiatku svojho života, keď sa v jednej bunke – oplodnenom vajíčku – zhromaždili všetky postačujúce genetické informácie a týmto začiatkom je moment oplodnenia. O tom niet najmenšej pochybnosti.“
„Nikdy človek nie je iba kvapkou protoplazmy. Čo sa týka vlastností človeka, niet rozdielu medzi tým človekom, ktorým by ste boli pri počatí a človekom, ktorým ste teraz. Boli ste, aj teraz ste človekom“.
Dr. Jérome Lejeune – objavitel genetickej príčiny Downovho syndrómu

Z ODBORNÉHO STANOVISKA K POČÁTKU ŽIVOTA NOVÉHO LIDSKÉHO JEDINCE :
“Lidská bytost začíná svou existenci oplozením vajíčka, kdy vzniká neopakovatelná kombinace genů, která obsahuje všechny informace potřebné, ale i plně dostačující, pro fyzickou existenci, vývoj a všechny funkční vlastnosti nového jedince. Od počátku je nové individuum nositelem svých jedinečných vlastností (antigenní struktura, pohlaví, krevní skupina, ale i barva oči, vlasů, typ postavy atd.), které se nemění ani v průběhu vývoje in utero (v děloze), ani po narození. Vývojové změny a postupné “dozrávání” některých rysů (např. růst, proměna hlasu, či postupný rozvoj pigmentace, apod.) přitom nelze považovat za důkaz vlivu vnějších podmínek. “
V Praze dne 24.9.1998

Doc. MUDr. Petr Hach, CSc., PAV
přednosta Ústavu histologie a embryologie a děkan 1. LF UK v Praze
Doc. MUDr. Jitka Kočová, CSc.
vedoucí Ústavu histologie a embryologie LF UK v Plzni
Prof. MUDr. Josef Marek, DrSc.
předseda Asociace kolegií katolických lékařů a přednosta III. interní kliniky 1. LF UK v Praze
Doc. RNDr. Josef Reischig, CSc.
vedoucí Biologického ústavu LF UK v Plzni

… „Človek začína svoju existenciu jednobunkovým štádiom, v podobe jedinej vaječnej bunky, ktorá vznikla splynutím rodičovských pohlavných buniek. Jadro tejto bunky obsahuje kompletný súbor chromozómov /23 párov/ a v nich v podobe génov úplnú „výbavu genetickej pamäte“, plán všetkých základných znakov a vlastností človeka. Člověk teda neprichádza na svet až při narodení, ale už v momente splodenia. Tento biologický poznatok nabáda k veľkej úcte voči zárodku už od samého začiatku tehotenstva.“
Doc. MUDr. V. Izakovič, Csc. – významný slovenský genetik